background

Statut Stowarzyszenia

STATUT
STOWARZYSZENIA
na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Wójcic

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Wójcic, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Wójcic.
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez działania:

 1. Propagowanie szybkiej i rzetelnej informacji z terenu Wójcic;
 2. Mobilizowanie lokalnych grup społecznych do działań na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego;
 3. Promocję regionu na terenie Polski i za granicą;
 4. Realizację zadań związanych z kulturą, sportem, turystyką, rekreacją i historią regionu z zachowaniem dziedzictwa kulturowego;
 5. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnych;
 6. Działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 7. Organizowanie lub finansowanie spotkań, szkoleń, kursów, seminariów i konferencji dla propagowania znaczenia ochrony zabytków w społeczeństwie; 
 8. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony zabytków;
 9. Wyrównywanie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii;
 10. Wspieranie przedsiębiorczości, organizacja kursów dokształcających dla mieszkańców;
 11. Propagowanie ochrony środowiska;
 12. Inicjowanie, wspieranie i szukanie możliwości pomocy w zakresie warunków socjalno – bytowych dla dzieci i młodzieży;
 13. Czynna współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami;
 14. Niesienie różnego rodzaju pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin;
 15. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;
 16. Propagowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym, oraz politykami w kraju i za granicą;
 17. Uczestnictwo w uroczystościach kulturalnych, sportowych i imprezach masowych;
 18. Działania marketingowe, promocyjne, informacyjne i poligraficzne;
 19. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 2

Stowarzyszenie działając na rzecz promocji Wójcic, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

§ 3

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Wójcicach
Logo stowarzyszenia zostanie podjęte odrębną uchwałą.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Unii Europejskiej.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 4. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może również zatrudnić pracowników.

Rozdział II
Członkowie stowarzyszenia

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach oraz:
  1. złoży na piśmie deklarację członkowską
  2. osoby prawne moga być członkami wspierającymi Stowarzyszenia
  3. pełnoletni cudzoziemcy także nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP.

§ 7

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów. Od uchwały Zarządu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty jej uchwalenia.


§ 8

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
  1. swoja postawą i działaniem propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
  2. przestrzegać postanowień Statutu,
  3. opracac składki członkowie lub deklarowaną inna formę wspierania materialnego,
  4. brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  3. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
  4. wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§ 9

 1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
  1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
   • z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
  3. śmierci.

§ 10

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. Osoby prawne uczestniczą w działaniach władz Stowarzyszenia poprzez umocowanych przedstawicieli.
 3. Członkowie wspierający mają obowiązek:
  1. aktywnie przyczyniać się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. postępować lojalnie wobec interesów Stowarzyszenia,
  3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  4. wypełniać obowiązki ustalone w pisemnym porozumieniu z Zarządem, o którym mowa w ust. 1 § 10, w szczególności poprzez wnoszenie wsparcia rzeczowego i finansowego działalności Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający mają prawo brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.
 5. Utrata członkostwa osób prawnych, następuje wskutek:
  1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
  2. wykluczenia uchwałą zarządu przez Zarząd:
   • za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
   • z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia, zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres półroczny, po uprzednim upomnieniu.
   • likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 6. Członkowie wspierający mają obowiązek:
  1. aktywnie przyczyniać się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. postępować lojalnie wobec interesów Stowarzyszenia,
  3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  4. wypełniać obowiązki ustalone w pisemnym porozumieniu z Zarządem, o którym mowa w ust. 1 § 10, w szczególności poprzez wnoszenie wsparcia rzeczowego i finansowego działalności Stowarzyszenia.

§ 11

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu. Do chwili podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia członek ten w swych prawach pozostaje zawieszony.

Rozdział III
Władze stowarzyszenia

§ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.

§ 13

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ilości członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszania jest Walne Zebranie Członków
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy ilości członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. w drugim terminie, który może być wyznaczony o 1/2 godziny później tego samego dnia. Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.
 3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  2. ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. uchwalanie zmian Statutu,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
  7. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  9. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  10. opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy ilości członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg ten nie obowiązuje.
 6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 15

 1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i jednego członka Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający większość osób pełnoletnich w składzie Zarządu zgodnie ustawą Prawo o stowarzyszeniach. Każdorazowo członkiem Zarządu jest aktualny Proboszcz Parafii Wójcice.
 2. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, lub podejmowania decyzji o ich wykluczeniu,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. ustalanie i aktualizacja planów działania,
  7. nadawanie w drodze uchwały tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia.
 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i jeden z członków Zarządu lub Wiceprezes Zarządu i jeden z członków Zarządu bądź trzech innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch Członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 17

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, co pół roku,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
  4. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 18

W razie zmniejszenia się składu Stowarzyszenia, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze wolnego doboru. Wolnego doboru dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział IV
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 19

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 20

 1. Źródłami finansowania mogą być:
  1. wpłaty sponsorów, wpłaty i datki osób fizycznych
  2. środki przekazane na konkretny cel przez administrację samorządową lub rządową
  3. wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej
  4. wpłaty firm i instytucji reklamujących się za pośrednictwem Stowarzyszania
  5. wpływy z organizacji imprez kulturalnych i sportowych
  6. kwesta na organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach
  7. środki z funduszu pomocowych, unijnych na konkretne cele

§ 21

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cale charytatywne.
 3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy o Stowarzyszeniach.
2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates