background

RODO - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

1)   administratorem danych osobowych jest
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja Ap. w Otmuchowie - Wójcicach, ul. Kalinowa 23
;

2)   kontakt z inspektorem ochrony danych w Diecezji Opolskiej: 
    
   tel. 77 454 38 37 
   fax  77 453 79 61 
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

3)   dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnym z przepisami prawa kanonicznego,

4)   posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;

5)   mają Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Dekretu;

6)   podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zadaniami własnymi Kościoła.

Dokumenty kancelaryjne a RODO

Konferencja Episkopatu Polski wydała dnia 13.03.2018 r. Dekret w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, który nawiązuje do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /RODO/ dotyczący tego tematu. Dlatego pragniemy poinformować:

 przy wydawaniu świadectw chrztu lub innych świadectw i zaświadczeń, np. zaświadczenie
dla chrzestnych, obowiązuje następująca zasada:

1. Dokumenty te mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy jeżeli są pełnoletnie,
oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

2. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

3. Świadectwo chrztu może zostać także przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu.

Pogrzeb

            Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.

Odnośnie samego sposobu grzebania, Kościół na pierwszym miejscu zaleca pochówek ciał do ziemi, nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym.

Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

Prócz wyróżnień, których źródłem może być urząd liturgiczny lub święcenia, oraz poza honorami należnymi władzom świeckim stosownie do przepisów liturgicznych, w obrzędach pogrzebowych nie należy okazywać szczególnych względów prywatnym osobom lub stanowiskom ani w ceremoniach, ani w zewnętrznej okazałości.

Kodeks Prawa Kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni: 
- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy; 
- osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z ks. Proboszczem  w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć kartę zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego.

Cmentarz

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Wójcicach
 -wyciąg

Kościół zawsze uważał cmentarz, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych”. (KPK, Kan 1205). Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień Zmartwychwstania.

1. Cmentarz w Wójcicach jest własnością Parafii p.w.  św. Andrzeja Apostoła w Wójcicach

 2. Administratorem Cmentarza jest ksiądz proboszcz parafii w Wójcicach –tel. 608 633 277, który zarządza nim samodzielnie lub przez opiekunów

4. Sadzenie lub wycinanie drzew oraz wysokich krzewów może nastąpić tylko za zgodą administratora lub opiekuna w wypadu uzasadnionym racjonalną gospodarką zadrzewienia.

5. Bez zgody administratora lub opiekuna cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek oraz wykonywać betonowych podestów przy grobie.

6. Na cmentarzu zabrania się jeżdżenia rowerami i innymi pojazdami, wprowadzania psów, spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

7. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć kartę zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego. (…)

21. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

22. Należy uzyskać zgodę administratora lub opiekuna cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, a w szczególności na ekshumację, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.

23. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora lub opiekuna cmentarza. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora/opiekuna na jej wykonywanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca i wywiezienie we własnym zakresie pozostałości po wykonywanych pracach.

24. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonywania robót czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialna jest osoba, która opiekuje się danym grobem.

25. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. 

Podkategorie

2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates