background

Chrzest - obrzędy

Celebrans:         W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Wszyscy:  Amen.

Celebrans:         Drodzy rodzice jaki imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice:   N.

Celebrans:         O co prosicie Kościół Boży dla N.?

Rodzice:   O chrzest.

Celebrans:         Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczał Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice:   Taklub Jesteśmy tego świadomi.

Celebrans:         A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązków?

Rodzice:   Jesteśmy gotowi.

Celebrans:         N, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

MODLITWA POWSZECHNA

 

Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, dla jego rodziców, chrzestnych i  wszystkich ochrzczonych. Wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas.

Wszyscy:  Chryste, wysłuchaj nas.

Celebrans:        
1. Prosimy Cię, aby to dziecko odrodziło się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne.

2. Prosimy Cię, aby się stało żywym członkiem Kościoła świętego.

3. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkiem.

4. Prosimy Cię, aby z radością mogło wziąć udział w Twojej Uczcie Ofiarnej.

5. Prosimy Cię, aby miłowało Boga i bliźniego według Twojej nauki.

6. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowami i przykładem chrześcijan, wzrastało      w łasce i świętości.

7. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze            i miłości.

Święta Maryjo, Matko Boża,             módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu,                     módl się za nami.
Święty Józefie,                                      módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle,                         módlcie się za nami
Wszyscy Święci i Święty Boże,           módlcie się za nami.


EGZORCYZM

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwane go z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa twojej światłości; pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy:  Amen.

Celebrans:         Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Celebrans:         Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i z Ducha Świętego.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA NAD WODĄ

 

Celebrans: Ojcze nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że  z tego zdroju chrztu świętego wytrysnęło dla nas nowe życie dzieci Bożych, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy:  Tobie chwała na wieki.

Celebrans: Boże, Ty wszystkich ochrzczonych z wody i Ducha Świętego jednoczysz  w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, aby się stali jednym ludem, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy:  Tobie chwała na wieki.

Celebrans:         Boże, Ty przez swojego Ducha miłości, którego wlałeś w nasze serca, darzysz nas wolnością, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy:  Tobie chwała na wieki.

Celebrans:         Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, aby wszystkim narodom z radością głosili Ewangelię Chrystusa, Twojego Syna, Tobie chwała na wieki.

Wszyscy:  Tobie chwała na wieki.

Celebrans:         Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze N., którego (Twojej służebnicy N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał(a) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy:  Amen.

 

WYRZECZENIE SIĘ ZŁA

 

Celebrans:         Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiara, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

Celebrans:     Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy:  Wyrzekamy się.

Celebrans:         Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Wszyscy:  Wyrzekamy się.

Celebrans:         Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wszyscy:  Wyrzekamy się.

WYZNANIE WIARY

 

Celebrans:         Czy wierzycie w  Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy:  Wierzymy.

Celebrans:         Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy:  Wierzymy.

Celebrans:         Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy:  Wierzymy.

Celebrans:         Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy:  Amen.

CHRZEST

 

Celebrans:         Czy chcecie aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i chrzestni:  Chcemy.

 

Celebrans:               N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA +   I SYNA +

I DUCHA ŚWIĘTEGO +.

 

Wszyscy:  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM

 

Celebrans: Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa z wody i z Ducha Świętego, on sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego, wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

Wszyscy:  Amen.

 

WŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY

 

Celebrans:         N. stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy:  Amen.

WRĘCZENIE ZAPALONEJ ŚWIECY

 

Celebrans:         Przyjmijcie światło Chrystusa.

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jako dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło przyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

 

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się
w Chrystusa. Alleluja, alleluja.

 

Wszyscy:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
bądź wola Twoja,
jak i w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zabaw ode złego.
Amen.

 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

 

 

Celebrans: Pan Bóg wszechmogący, który przez swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego, niechaj błogosławi matce tego dziecka i tak, jak teraz dziękuje ona Bogu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwa w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Wszyscy:   Amen.

 

Celebrans: Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi ojcu tego dziecka, aby słowem i przykładem dawał swojemu dziecku pierwsze świadectwo wiary w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Wszyscy:   Amen

 

Celebrans: Pan Bóg wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego
na życie wieczne, niechaj swoim wiernym, tu zebranym, udzielił obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu zebranych obdarzy swoim pokojem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Wszyscy:   Amen.

 

Celebrans: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

 

Wszyscy:   Amen.

2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates