background

Małżeństwo

     Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali. 
Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa. 
To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.   

    Zamiar zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy zgłosić w kancelarii parafialnej ok. 3 m-cy przed planowanym terminem (choc sam termin można "zarezerwować" wcześniej). Wtedy umawiamy się na rozmowę kanoniczno - duszpasterską (trwa ok. 45 min).

potrzebne dokumenty:
- dowody osobiste
- nowe świadectwo chrztu (dla osób ochrzczonych poza Wójcicami)
- zaświadczenie z USC (jeśli to ma być ślub konkordatowy)
- zaświadczenie odbytych nauk przedślubnych

świadectwo chrztu oraz zaświadczenie z USC mają ważność tylko 3 m-ce, dlatego nie pobieramy ich wcześniej!

warto już znać dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres) - świadkiem ślubu może być każda osoba zdolna do aktów prawnych

    Zgodnie z przepisem Prawa Kanonicznego  miejscem zawarcia związku małżeńskiego powinna być parafia w której chociaż jedno z narzeczonych ma miejsce zamieszkania (zwyczajowo jest to parafia panny młodej) - jednak za zgodą proboszcza można zawrzeć małżenstwo w innej parafii (kanon 1115). 
  Dlatego narzeczeni spoza naszej Parafii, którzy chcą zawrzeć sakr. małżeństwa w tutejszym Sanktuarium powinni taką pisemną zgodę swojego proboszcza posiadać - wtedy albo wszelkie formalności są przeprowadzane w parafii zamieszkania, a tamtejszy proboszcz daje naszej parafii licencję do asystowania przy ślubie, albo wszelkie formalności przeprowadzamy tu na miejscu

terminy nauk przedślubnych w nyskiej katedrze mozna sprawdzić tu: http://www.bazylika-nysa.pl/index.php?id=200

Komunia św. i spowiedź

   Okazja do skorzystania z sakr. pojednania zawsze przed Mszą św. lub po indywidualnym uzgodnieniu, a komunia św. jest udzielana w czasie Mszy św.  

    Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii św. obejmuje dzieci klasy III szkoły podstawowej, których rodzice zgłoszą takie pragnienie na początku roku szkolnego. Ponieważ to rodzice w czasie chrztu wzięli na siebie obowiązek wychowania religijnego dziecka, dlatego na nich spoczywa główny obowiązek przygotowania dziecka do pięknego duchowego przeżycia tych wydarzeń (nie chodzi tylko o przygotowanie uroczystości, ale o duchowe przygotowanie - najlepiej przez odnowienie i pogłebienie swojej wiary). To rodzice są/ powinni być pierwszymi nauczycielami wiary i świadkami Boga dla dziecka - katecheza w szkole czy spotkania w kościele są tylko pomocnicze w stosunku do roli rodziców.

Przygotowanie obejmuje cykl spotkań z rodzicami  i dziećmi, które mają pomagać rodzicom w przygotowaniu dziecka do świadomego spotkania z Jezusem przebaczającym i obdarowującym.

Przed uroczystością przewidziano "spotkanie kwalifikacyjne" z rodzicami i dzieckiem :)

W naszej Parafii w czsie uroczystości I komunii św. dzieci ubrane są w strój liturgiczny (uzgodniony z ks. proboszczem) i siedzą w ławkach z najbliższą rodziną (rodzice i rodzeństwo).

Zwyczajowo - za co bardzo dziękuję - rodzice angażuja się w przygotowanie kościoła i jego otoczenia na tę uroczystość.

Sakramenty dla osób spoza Wójcic

Sakramenty (gł. chodzi o chrzest i małżeństwo, ale także przygotowanie do I spowiedzi i komunii św oraz bierzmowanie) mogą być udzielane w naszej Parafii wszystkim zamieszkałym poza nią, ale punktem wyjścia do rozmowy jest PISEMNA ZGODA proboszcza Waszego miejsca zamieszkania. :)

Bierzmowanie

    Bierzmowanie ma utwierdzić w nas to, co zaczęło się podczas chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego sakramentu łaska, ma być dla nas źródłem duchowej siły, abyśmy byli zdolni do wyznawania swojej wiary i wprowadzali ją w codzienne życie.

   Przygotowanie do sakramentu obejmuje trzy lata i zasadniczo dotyczy uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej (i starszych), którzy chcą przyjąć ten sakrament.

   W ciągu trzech lat przygotowania kandydaci winni dojrzewać do decyzji by w sposób wolny, świadomy i odpowiedzialny przyjąć ten sakrament. Temu mają służyć spotkania oraz codzienne zaangażowanie w relację z Bogiem i ze wspólnotą Kościoła.

   Jeśli komuś zależy tylko "na papierku" - to nie ma sensu ... trzeba się modlić o dojrzałość i odpowiedzialność...

czy można sobie wyobrazić najpiekniejszy samochód w garażu... bez silnika? tak wygląda chrześcijanin bez daru Ducha Świętego...

 "Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki,
Chrystus jest przeszłością, 
Ewangelia martwą literą,
Kościół tylko organizacją,
władza panowaniem, 
posłannictwo propagandą, 
kult przywoływaniem wspomnień, 
a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników. 

Lecz w Duchu Kosmos jest wywyższony i wzdycha rodząc Królestwo,
Chrystus Zmartwychwstały jest w nim obecny,
Ewangelia jest siłą życia,
Kościół znakiem komunii z Trójcą Świętą,
władza służbą, która wyzwala,
Posłannictwo Zesłaniem Ducha Świętego,
liturgia wspominaniem i przewidywaniem
a postępowanie człowieka jest przebóstwione" 

          Metropolita Ignatios

Uwagi porządkujące:

- miejscem właściwym przygotowania do s. bierzmowania jest parafia, do której kandydat należy (w uzasadnionych przypadkach można się przygotować w innej parafii)
- kandydat przygotowany w innej parafii, a pragnący przyjąć s. bierzmowania w swojej parafii musi przedstawić proboszczowi zaświadczenie o odbyciu przygotowania
- pierwszymi współpracownikami duszpasterzy w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania są RODZICE
- warunkiem rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania jest OSOBISTE zgłoszenie się kandydata w parafii przygotowania w ogłoszonym terminie, złożenie pisemnego uzasadnienia chęci przyjęcia s. bierzmowania 
- warunkiem kontynuowania przygotowania do bierzmowania są:
   - udział w sakramentalnymm życiu Kościoła (Msza św. niedzielna, sakrament pokuty, nabożeństwa itp.)
   - uczęszczanie na katechezę szkolną
   - udział w parafialnym przygotowaniu do przyjęcia s. bierzmowania
- pomocą w samoorganizowania się kandydata jest "Dzienniczek kandydata do bierzmowania"

Warunkami ostatecznego dopuszczenia kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania są:
- uzyskanie pozytywnej opinii osoby przygotowującej kandydata
- uzyskanie pozytywnej opinii katechety szkolnego o postawie kandydata
- pozytywny wynik indywidualnej rozmowy duszpasterza z kandydatem, weryfikującej ostatecznie jego przygotowanie

Imię 

zaleca się pozostawienie imienia chrzcielnego, jeśli jednak tego imienia nie ma w wśród świętych i błogosławionych Kościoła, można wybrać nowe. Wybór nowego imienia znajduje uzasadnienie w chęci naśladowania obranego świętego i uczynienia go szczególnym duchowym patronem.

Świadek

ponieważ jest sporo pytań dotyczących świadka bierzmowania, przytaczam 2 kanony Prawa Kanonicznego :

Kanon 892 – Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jak prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem

Kanon 893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kanonie 874.
§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Wyjaśniam, że kanon 874 określa wymagania wobec chrzestnego (w skrócie):

  • Jest wyznaczony przez przyjmującego sakrament lub jego opiekuna
  • Ukończył 16 lat
  • Jest praktykującym katolikiem, bierzmowanym
  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej
  • Nie jest matką ani ojcem przyjmującego sakrament

Czy osoba, którą chcesz na świadka, spełnia te kryteria? zwłaszcza kanonu 892?

Chrzest święty - początek

   Zacznę od nieco przewrotnej strony: zanim przyjdziecie do kapłana prosić o chrzest Waszego dziecka, zadajcie sobie pytanie i odpowiedzcie na nie: PO CO? Po co chcemy ochrzcić nasze dziecko? czy wiem czym jest chrzest, że chcę nim uszczęśliwić swoją pociechę?  - a jeśli już ochrzcicie dziecko to powstaje drugie pytanie: i co dalej?

   W czasie obrzędu chrztu kapłan zapyta Was: "Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczał Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?" 
A Wy odpowiecie: Jesteśmy tego świadomi. 

hmmm... i o to właśnie chodzi, żebyście przeżyli ten piękny sakrament w pełni świadomi także konsekwencji dla Was z niego wynikających.

...

wymagane dokumenty:
- akt urodzenia dziecka (do wglądu)
- dowody osobiste rodziców
- zaświadczenie od proboszcza dla chrzestnych (dotyczy osób spoza parafii)
- dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates