background

Chrzestni - warto przeczytać

Przepraszam - na początek trochę prawa. Ponieważ mnożą się pytania o to, kto może być chrzestnym, ilu ich musi być itp, przytaczam stosowne kanony z KPK:

CHRZESTNI

Kan.  872.

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan.  873.

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.( rodzice chrzestni - tzn. mężczyzna i kobieta - nie może być 2 matek  lub 2 ojców chrzestnych)

Kan.  874.
§  1.
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§  2.
Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu
 
Tyle prawo - na czerwono - moje dopowiedzenia :)

 

Rola rodziców chrzestnych nigdy nie polega, a przynajmniej polegać nie powinna, na zastępowaniu i wyręczaniu rodziców naturalnych. Zaistnieją jednak sytuacje, kiedy to rodzice poczują sie osamotnieni, a może i bezradni w określonych trudnościach, kiedy to będzie należało podjąć ważne dla dziecka decyzje życiowe. I wtedy to w ich horyzoncie myślowym winny jawić sie sylwetki rodziców chrzestnych. Wynika więc stad wniosek, że rodzice chrzestni to swego rodzaju mężowie zaufania w życiu rodzinnym. Czy zatem wśród kandydatów na chrzestnych dostrzegacie ludzi mogących waszemu dziecku służyć przykładem zdrowego życia moralnego i intelektualnego?

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła, człowiek nie może być dopuszczony do chrztu bez chrzestnego, wybranego ze wspólnoty chrześcijańskiej.
Można wybrać jednego lub dwoje chrzestnych (ojciec i matka chrzestni).

Chrzestni powinni przedstawić w parafii Chrztu zaświadczenie od własnego Proboszcza stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

 

Chrzestny musi być fizycznie obecny w czasie chrztu dziecka!

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy Prawa Kanonicznego:

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

  • osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do sakramentów świętych, a jeżeli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim 
  • muszą odznaczać się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia)
  • musza prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić i być wolnymi od jakiejkolwiek kary kanonicznej

Nie mogą być nimi: ludzie zbyt młodzi, którzy sami kształtują dopiero swoją psychikę, wiarę, osoby rozwiedzione i żyjące w nowym związku, żyjące w konkubinacie, bez ślubu kościelnego, niepraktykujące .

Nie powinny być wybierane do tej godności ze względu np. na bogactwo, stan posiadania, nie powinny to być osoby z którymi kontakt fizyczny jest w zasadzie niemożliwy lub bardzo utrudniony np. przebywające na stałe za granicą.

Gdy chodzi o młodzież uczącą sie jeszcze, to często wymagane jest od nich zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii. Osoby, które są w trakcie trzyletniego przygotowywania sie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania mogą być dopuszczone do godności rodzica chrzestnego warunkowo i tylko za wyraźną zgodą własnego Proboszcza.

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu - a nie w imieniu dziecka, dlatego na chrzestnych nie należy wybierać takich osób, które nie mogą szczerze złożyć tego wyznania.

Chrzestni przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno albo oboje rodziców, względnie

gdy rodzice zaniedbują religijnie swoje dziecko. Rodzice chrzestni mają obowiązek wysłuchania przed chrztem dziecka nauki przedchrzcielnej - mogą to uczynić we własnej parafii.

Podczas ceremonii chrztu razem z rodzicami wypowiadają potrójna formułę wyrzeczenia sie zła oraz wyznania wiary. Razem z rodzicami odpowiadają na ostatnie pytanie kapłana, czy chcą, by dziecko otrzymało chrzest: "Chcemy".

W zależności od miejscowych zwyczajów rodzice chrzestni przygotowują specjalne pamiątki chrzcielne: biała szatę przygotowuje matka chrzestna [w niektórych rejonach istnieje zwyczaj wyszywania imienia dziecka na tej szacie], a ojciec chrzestny przygotowuje świecę chrzcielną.

Z okazji chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi i Komunii św.

Rodzice chrzestni powinni być także:

- świadkami bierzmowania swojego chrześniaka ,[ dobrym prezentem z tej racji mógłby być np. nowy modlitewnik czy Pismo Święte]

- uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia ( pierwsza rocznica urodzin;
I Komunia święta; bierzmowanie; 18 rocznica urodzin -[dobrze by było zamówić z tej racji Mszę św. ]; ślub; święcenia kapłańskie, śluby zakonne; ).

Należy zrobić wszystko, by kontakt z chrześniakiem był naturalnie częsty, by istniała miedzy wami wzajemna więź np. posyłanie sobie nawzajem życzeń świątecznych, byłoby mile widziane, by strony odczuwały, że się za siebie nawzajem modlą,  ( codziennie powinno sie odmawiać dodatkowo wybraną modlitwę w intencji chrześniaka ) oraz to, że mogą liczyć nie tylko na ich materialne wsparcie z racji ważniejszych wydarzeń, ale na osobisty kontakt, rozmowę, szczególnie w okresie dorastania.

Niech na to budowanie życia duchowego i przyjaźni Jezus Chrystus Wam błogosławi.

2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates